SUREVAN ARKEA JA JAKSAMISTA TUKEVIA PALVELUITA

Läheisen menetyksen jälkeen sureva tarvitsee kokonaisvaltaista tukea. Jos surevan tukiverkostot ovat riittävät, on paras tuki ja apu usein omissa läheisissä. Joskus tarvitaan lisäksi ammattiapua. Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki määrittelevät, millaista apua kunnan on tarjottava asukkailleen, ja millaisissa tilanteissa sitä annetaan.

Sosiaalihuoltolain mukaan tietyillä aloilla, kuten terveydenhuollossa, opetustoimessa tai poliisissa työskentelevillä ammattihenkilöillä on velvollisuus ohjata sosiaalihuoltoon sen palveluja tarvitsevat. Sosiaalihuollon palveluista vastaa kunnan sosiaalitoimisto. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat täydentävät julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Sosiaalihuollon työntekijä tekee tarvittaessa maksuttoman palvelutarpeen arvioinnin, jossa kartoitetaan surevan sosiaalipalvelujen tarvetta. Sosiaalihuollon kautta voi saada apua esimerkiksi omaan jaksamiseen, perheen arjen rutiinien jatkamiseen, käytännön kotitöihin ja äkillisen kriisin aiheuttamiin huoliin liittyen. Tarvittaessa sureva ohjataan eteenpäin myös muiden palvelujen piriin.

Vertaistuen mahdollisuudesta tulisi kertoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja surevan yhteystiedot olisi hyvä tämän luvalla välittää hänen tilanteeseensa sopivalle järjestölle, jotta järjestöstä voidaan ottaa yhteyttä surevaan ja kartoittaa, millaista tukea se voisi surevalle tarjota. Järjestöt voivat tarvittaessa ohjata surevan myös muiden palvelujen pariin.

Surevan kohtaaminen -hankkeen kuvitusta: kohtaa sureva yksilönä
Millaista apua Mistä apua haetaan Huomioitavaa
Akuuttia psykososiaalista tukea, kriisiapua, avun tarpeen arviointia ja ohjausta. Ympärivuorokautinen sosiaali- ja kriisipäivystys, kriisikeskukset. Psykososiaalinen tuki ja kriisiapu ovat Suomessa lakisääteisiä, ja niiden järjestäminen on kuntien vastuulla. Kolmannen sektorin palvelut, kuten kriisikeskukset täydentävät palveluita.
Neuvontaa, ohjausta ja apua mm. arjessa jaksamiseen, hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyen. Kunnan sosiaalitoimisto. Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan asukkaalla on oikeus saada palvelutarvearvio tilanteestaan. Monet sosiaalihuollon palvelut ovat lakisääteisiä. Sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan tuki on maksutonta.
Lapsiperheiden neuvontaa, ohjausta ja keskusteluapua. Perheneuvola. Kasvatus- ja perheneuvonta on tarkoitettu lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.
Käytännön apua ja tukea. Kotipalvelua (esim. apua kotitöihin, lastenhoitoapua). Kunnan sosiaalitoimisto. Myös seurakunnilta ja järjestöiltä voi saada apua. Kotipalvelu saattaa olla maksullista.
Kuntouttavaa toimintaa. Lääkäri tai KansaneläkelaitosKela. Myös sosiaali- ja terveydenhuolto, vakuutusyhtiö, TE-palvelut ja opetustoimi voivat ohjata kuntoutukseen hakeutumisessa. Kuntoutujan aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin on tärkeää.
Vertaistukea. Surujärjestöt, seurakunnat, Suomen Mielenterveys MIELI ry, muut järjestöt. Vertaistuki on maksutonta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa.
Neuvonta ja ohjaus, kun asiakas on tyytymätön palveluunsa tai kohteluunsa, tai haluaa neuvoja oikeuksiinsa liittyen. Sosiaaliasiamies. Jokaiseen kuntaan on nimetty sosiaaliasiamies, joka neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Lähteitä ja lisätietoa