KULTTUURISENSITIIVINEN KOHTAAMINEN JA SURU

 • Almutairi, Adel F (2015) Understanding Cultural Competence in a Multicultural Nursing Workforce: Registered Nurses’ Experience in Saudi Arabia. Journal of Transcultural Nursing 2015, Vol. 26(1). 16– 23.
 • Castaneda, Anu E.; Mäki-Opas, Johanna; Jokela, Satu; Kivi, Nina; Lähteenmäki, Minna; Miettinen, Tanja; Nieminen, Satu; Santalahti, Päivi (2018) Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa : PALOMA-käsikirja.
 • Castaneda A. Suru ja kulttuurinen moninaisuus. Pdf-tiedosto
 • Duodecim  (2017, luettu 10.9.2018) Onnistu monikulttuurisessa potilastyössä, saatavilla sähköisessä muodossa: https://www.duodecim.fi/2017/02/21/onnistu-monikulttuurisessa-potilastyossa/ 
 • Jirwe, M. (2009) Identifying the core components of cultural competence: findings from a Delphi study Journal of Clinical Nursing, 18. 2622-2634.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja menetykset

Yksilö edustaa itseään, ei tiettyä kulttuuria, ja siksi emme voi olettaa, että jokainen saman kulttuurin edustaja haluaa kohtaamistilanteissa toimittavan samalla tavalla. Tämän vuoksi kattavaa listaa toimintatavoista on mahdoton antaa. Hoitokäytännöt on usein laadittu länsimaisesta kulttuurista käsin, joten on tärkeää kysyä surevalta omaan kulttuuriin ja kuolemankulttuuriin liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Voit kysyä surevalta esimerkiksi, miten hän kokee asian, miten hänen kotimaassaan tai kulttuurissaan kyseinen asia koetaan tai miten yksilö haluaa kyseisessä tilanteessa toimia. Surevalle täytyy antaa tietoa kirjallisesti ja oikealla kielellä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että sureva ei välttämättä osaa heti kertoa, millaista tukea toivoo, ja siksi uudelleen kysyminen on tärkeää.

Eri kulttuureissa surun ilmaisemiseen liittyy sekä yhteisiä että spesifejä piirteitä. Surua voidaan ilmaista suomalaisesta kulttuurista poiketen voimakkaasti ja julkisesti, kuten huutaen ja näkyvästi itkien. Kaikissa kulttuureissa surun jakamisessa puhe ei ole välttämättä keskeisessä roolissa, vaan surua voi ilmaista esimerkiksi laulamalla yhdessä. On tarpeen myös tarkastella, mikä yksikkö suree. Yksilön, kansan tai perheen suru voi olla erilaista, ja esimerkiksi kansanmurhien muistopäivät voivat olla voimakkaita yhteisöllisen surun kokemisen tilanteita.

Suremiseen voi liittyä yksinäisyyden kokemus kulttuurista riippumatta. Yksinäisyyden kokemus tulee ottaa huomioon myös palvelujärjestelmässä. Esimerkiksi maahanmuuttajien osuus mielenterveyspalveluiden käyttäjinä on pienempi ja hoitojaksot ovat lyhyempiä kuin kantasuomalaisilla ja palvelujärjestelmä voi olla vieras. Avun hakeminen ja vastaanottaminen ei välttämättä ole suotavaa. Joissakin kulttuureissa esimerkiksi itsemurha on niin suuri tabu, että itsemurhan olemassaoloa ei tunnusteta, jolloin avun piiriin hakeutuminen voi estyä tai syyt näyttäytyä erilaisina. Surevalle voi esimerkiksi läheisen itsemurhan yhteydessä olla tarpeen puhua onnettomuudesta ja ammattilaisen on tärkeä kunnioittaa tätä tarvetta.

Joissakin kulttuureissa ei ole perinteitä avun piiriin hakeutumiselle, vaan ihmiset tukeutuvat sukulaisiin ja perheeseen. Ammattilaisen rooli korostuu, mikäli surevalla ei ole uudessa kotimaassa läheisiä, joiden kanssa surua jakaa tai yhteistä kieltä, jolla surusta puhua. Kulttuuristen syiden vuoksi läheisten pariin kääntyminen voi olla joissain tilanteissa vaikeaa. Saman perheen sisällä voidaan myös edustaa useaa uskontokuntaa tai kulttuuria, jolloin käsitykset kuolemasta, surusta tai kuoleman jälkeisestä elämästä voivat kärjistää perheen tilannetta ja ajaa perhettä erilleen.

Erityisesti pakolaisten keskuudessa voi olla kokemus, että osa itsestä on aina muualla. Vaikka uudessa kotimaassa tapahtuisikin elämään liittyviä iloisia asioita, suru voi olla läsnä myös näissä tapahtumissa, sillä monet ihmiset eivät voi olla osa uudessa kotimaassa elettyä arkea. Menetys voi ympäröidä maahanmuuttajaa koko ajan, sillä osa perheenjäsenistä on jäänyt turvattomaan kotimaahan, josta vastaanotetaan tai pelätään huonoja uutisia. Sureminen voi olla myös etäällä suremista ja tällöin sureminen voi tapahtua yksin. Yksin maahan tulleet voivat kokea syyllisyyttä selviytymisestä muun perheen jäätyä kotimaahan. Puitteet, joissa koetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, voivat olla samat, joissa ilmaistaan surua. Yksin ollessa nämä yhteisesti jaetut puitteet puuttuvat. Surussa ja suremisessa on paljon yhteistä kulttuurista riippumatta. Surun integroimisessa osaksi elämäntarinaa voi helpottaa hautajaisiin osallistuminen, valokuvien katselu ja haudalla käynti. Näiden mahdollisuuksien puuttuessa surun ilmaisu voi estyä. Tämän vuoksi on tarpeellista kertoa esimerkiksi hautausmailla olevista kollektiivisista muistopaikoista.

Mitä on kulttuurisensitiivinen kohtaaminen?

Monikulttuurisessa kohtaamisessa ammattilaisen on tärkeää toimia kulttuurisensitiivisesti.

Tämä ei tarkoita erilaisten kulttuurien yksityiskohtien tuntemusta, vaan erilaisten kulttuureihin liittyvien tapojen ja uskomusten arvostamista, niitä kohtaan koettua uteliaisuutta sekä kykyä havaita omaa, omista uskomuksista kumpuavaa syrjivää toimintaa.

Kulttuurisen kompetenssin käsite tarkoittaa kaikista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kunnioittamista sekä syrjimättömän ilmapiirin rakentamista ja vaalimista yhteiskunnassa.

Ammattilaisten kulttuurinen kompetenssi muodostuu kulttuurisesta tiedostamisesta, tuntemuksesta, taidoista, kohtaamisesta ja motivaatiosta. Omia kulttuurisia juuria, tottumuksia, arvoja ja uskomusjärjestelmiä peilataan toisten kulttuurien tottumuksiin, arvoihin ja uskomusjärjestelmiin.

Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa toisen kulttuuria kunnioittavaa vuorovaikutusta ja arvostavaa (sekä sanallista että sanatonta) kohtaamista. Sekä ammattilaisella että asiakkaalla on oikeus oman kulttuurinsa ilmaisuun sekä hyväksytyksi ja kuulluksi tulemiseen.

Kohtaaminen käytännössä

Toisesta kulttuurista tulevan surevan auttaminen on pohjimmiltaan samanlaista kuin kenen tahansa surevan auttaminen: tärkeintä on aito, kunnioittava ja empaattinen kohtaaminen. Surevaa voi pyytää kertomaan itse surustaan ja siitä, millaista apua hän haluaa. Käytännössä kohtaamisen erityispiirre on usein tulkin käyttäminen kommunikaation mahdollistamiseksi.

 • KYSY. Älä oleta, vaan kohtaa sureva yksilönä. Voit kysyä esimerkiksi:

  • Surevan toiveita ja tarpeita. Tarkenna tarvittaessa.
  • Sopiiko valittu tulkki hänelle (tulkin kansalaisuus tai etninen tausta voi herättää epäluottamusta).
  • Haluaisiko sureva puhua naisen vai miehen kanssa (joistain aiheista voi olla vaikea keskustella vastakkaisen sukupuolen kanssa).
 • SELITÄ. Jos surevan toimintatavat tai toiveet ovat ristiriidassa käytäntöjen tai lainsäädännön kanssa, selitä tulkin avulla miksi ei voida toimia toivotulla tavalla. Perustelematta jättäminen saattaa tuntua mielivaltaiselta sellaiselle, joka ei tunne järjestelmää.

 • OLE KÄRSIVÄLLINEN ja kohtaa ihminen ihmisenä.

Tulkkaus

Viranomaisilla on velvollisuus huolehtia siitä, että tulkkausta koskeva lainsäädäntö toteutuu ja asiakkaat tulevat oikein ymmärretyiksi.

 • Ota selvää tulkkauspalveluista paikkakunnallasi. Muista myös etätulkkauksen mahdollisuus (video tai puhelin).
 • Lapsia ei saa käyttää tulkkeina.
 • Tulkki vain tulkkaa, osoita sanasi ja reaktiosi asiakkaalle.
 • Jaksota puhe.
 • Valmistele tulkkia aiheeseen.
 • Varaa aikaa: tulkkaus kestää aikansa, ja asioita saatetaan joutua kertaamaan.

Erityistä huomioitavaa kohtaamisessa

 • Kun sureva on maahanmuuttaja, yhteistyö ja ketjuttaminen eri toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää, koska

  •  tiedonkulku toimii huonommin, koska järjestelmä ei ole täysin tuttu ja kielitaito voi olla huono
  • tukiverkosto voi olla heikko – kartoita tilanne kysymällä surevalta.
 • Pakolaistaustaisella

  • Traumat ja alhainen sosioekonominen taso voivat vaikeuttaa elämää surun kanssa.
  • Riski kliinisiin ongelmiin ja surun pitkittymiseen voi olla suuri, jos menetyksiä on useampi lyhyen ajan sisällä ja jos omaisilla ei ole ollut mahdollisuutta jättää hyvästejä menehtyneelle esimerkiksi pitkän välimatkan takia.
  • Useissa kulttuureissa perhekäsitys on laajempi kuin suomalaisilla keskimäärin – ydinperheeseen katsotaan kuuluvaksi myös serkut, sedät, tädit sekä isovanhemmat.
 • Turvapaikanhakijalla epävarma elämäntilanne todennäköisesti lisää ahdistusta ja vaikeuttaa elämää surun kanssa.

Mistä kriisiapua?

Ota ennakkoon selvää, mikä taho paikkakunnallasi järjestää kriisipalvelua muunkielisille. Maahanmuuttajataustaiselle asiakkaalle voi kertoa esimerkiksi MIELI Suomen mielenterveys ry:n kriisipuhelimesta, joka päivystää kuudella eri kielellä.

Huomioi myös verkossa saatavilla olevat muunkieliset materiaalit! Esimerkiksi Surujärjestöjen ruotsinkieliset opaskirjaset ja englanninkieliset oppaat.

Terveydenhuoltolaki
Kaikilla on oikeus kiireelliseen (myös psyykkiseen) hoitoon. Tämä koskee myös maassa luvattomasti oleskelevia ns. paperittomia.
Terveydenhuoltolaki

Mistä saan lisätietoa?

Familia ry on valtakunnallinen kaksikulttuuristen perheiden asiantuntijajärjestö, jonka sivuilta löydät tietoa kaksikulttuuristen perheiden kohtaamisen avuksi.

Suomen Romaniyhdistys ry:n sivuilla on tietoa romanikulttuurista.

Romaniperhetyön käsikirja

Paloma käsikirja