This post is also available in: Svenska (ruotsi) English (englanti)

SUREVAN KOHTAAMINEN

Surevan kohtaaminen on tärkeä taito: useissa tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, että kunnioittavat ja tukevat kohtaamiset ammattilaisten kanssa auttavat läheisensä menettäneitä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä (ks. Hotuksen hoitosuositusten näytönastekatsaukset). Voidaan siis sanoa, että surevan kohtaaminen on tärkeä osa kaikkien ammatti-ihmisten sureville tarjoamaa apua. Työnkuvasi voi olla raportoimista, tutkimista, pelastamista,  hoitamista tai diagnosoimista – joka tapauksessa velvollisuutesi ammattilaisena on varmistaa, että toiminnallasi autat surevaa raskaassa elämäntilanteessa.

Sähköiset lähteet: 

 • Hoitotyön tutkimussäätiö (2018). Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen. Hoitotyön suositus (online). Hoitotyön tutkimussäätiön asettama työryhmä. Helsinki: Hoitotyön tutkimussäätiö, 2018 (viitattu 4.9.2018). Saatavilla: www.hotus.fi.
 • Poijula, S. (2018). Suru. Soili Poijulan kotisivut (viitattu 9.11.2018). Saatavilla: www.soilipoijula.fi/tietosivut/suru/ 

Kirjalliset lähteet:

 • Aho A-L., Savolainen S. (2012). Kirjallisuuskatsaus: Vanhempien selviytymistä edistävät ja estävät tekijät lapsen kuoleman jälkeen. Thanatos 1 (2), 1–28.
 • Dyregrov K., Dyregrov A. (2008). Effective Grief and Bereavement Support. The Role of Family, Friends, Colleagues, Schools and Support Professionals. Lontoo: JKP.
 • Erjanti H., Paunonen-Ilmonen M. (2004). Suru ja surevat. Surevien hoitotyön perusteet. Helsinki: WSOY. Vaikeus auttaa surevaa 145–148, Auttajan taakka 151–152
 • Hautala, E., Tuominen, E. (2017). Ensivaiheen tuki äkillisesti puolisonsa menettäneelle. Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö (AMK).
 • Hedrenius S., Johansson S. (2016). Kriisituki. Ensiapua onnettomuuksien, katastrofien ja järkyttävien tapahtumien käsittelyyn. Tallinna: Tieotsanoma. Suom. Strellman U. Ruotsinkielinen alkuteos Krisstöd vid vid olyckor, katastrofer ock svåra händelser: att stärka människors motståndskraft (2013).
 • Itkonen J. (2018). Kun vauvaonni vaihtuu kuoleman suruun – Narratiivinen tutkimus kohtukuolemasta, lapsen kuoleman aiheuttamasta surusta ja selviytymisprosessista sekä kirkon tuesta. Helsinki: Helsingin yliopisto.
 • Pulkkinen M. (2017). Surun sylissä. Suomalaisten kokemuksia menetyksestä. Helsinki: S&S.
 • Saari, S; Kantanen, I.; Kämäräinen, L.; Parviainen, K.; Valoaho, S.; Yli-Pirilä, P. (toim.) (2009). Hädän hetkellä – psyykkisen ensiavun opas. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim ja Suomen Punainen Risti.
 • Savolainen S., Kaunonen M. & Aho A-L. (2013). Vanhempien selviytymistä auttavat tekijät lapsen kuoleman jälkeen. Hoitotiede 25 (3), 222–235.
 • Shariff, A., Olson, J., Santos Salas, A. & Cranley, L. (2017). Nurses’ experiences of providing care to bereaved families who experience unexpected death in intensive care units: A narrative overview. Canadian Journal of Critical Care Nursing 28 (1), 21–29. Surevien saamaan tukeen vaikuttavat tekijät.
 • Virta T., Kaunonen M., Aho A-L. (2017). Henkirikosuhrien läheisten suru sekä selviytymistä edistävät ja estävät tekijät. Thanatos 6 (2), 5–48.
 • Välimäki, Elina (2017). Ei unohdu koskaan. Henkirikoksen jäljet. Jyväskylä: PS-kustannus.

Muut lähteet: 

 • Poijula, Soili: Monikasvoinen suru. Lahden kesäyliopiston 14.11.2018 järjestämä koulutus ja koulutusmateriaalit.

Millainen on surevan tarvitsema kunnioittava ja tukeva kohtaaminen?

Kohtaa sureva yksilönä.

Kohtaa sureva yksilönä. Surevan kohtaaminen -hankkeen grafiikkaa.

Kartoita tukiverkosto ja avun tarve. Kysy, millaista apua sureva haluaa.

Osoita myötätuntosi, kuuntele ja ole läsnä. 

Osoita myötätuntosi, kuuntele ja ole läsnä. Surevan kohtaaminen -hankkeen kuvitusta.

Surevalle on tärkeää tietää, että välität.

Anna aikaasi.

Anna aikaasi. Surevan kohtaaminen -hankkeen kuvitusta.

Kiire ei saa näkyä kohtaamisissa surevien kanssa.

Anna tietoa – myös kirjallisena.

Anna tietoa – myös kirjallisena. Surevan kohtaaminen -hankkeen kuvitusta.

 Surevalle on usein helpottavaa kuulla tosiasioita tapahtuneesta sekä yleistä tietoa surusta. Puhu suoraan ja ymmärrettävästi.

Kunnioita surua.

Anna tietoa – myös kirjallisena. Surevan kohtaaminen -hankkeen kuvitusta.

Läheisillä on oikeus suruun, oli tilanne mikä tahansa. Älä yritä pienentää surua tai tee omia tulkintoja.  Käytä menehtyneestä tämän nimeä.

Ohjaa eteenpäin.

Ohjaa sureva eteenpäin. Surevan kohtaaminen -hankkeen kuvitusta.

Velvollisuutesi on varmistaa, että sureva saa apua eikä jää yksin jatkossakaan. Sureva saattaa tarvita

 • kriisiapua akuuttiin hätään
 • keskusteluapua (pitkään tapahtuneen jälkeenkin)
 • vertaistukea
 • käytännön apua.
Katso suositukset
Hoitotyön tutkimussäätiö julkaisi syksyllä 2018 asiantuntijoiden laatimat, tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukemiseen. Hoitosuositukset ovat lähteenä käytännön ohjeisiin, joita tällä sivustolla annetaan surevan kohtaamisesta. Katsothan hoitosuositukset kokonaisuudessaan Hotuksen verkkosivuilta www.hotus.fi!
Katso suositukset

Miksi surevan kohtaaminen on niin vaikeaa?

 • Surua yritetään ratkaista. Kanssaihmisen kohtaama järkyttävä menetys herättää suuren halun auttaa. Auttamisenhalussa saattaa unohtua se tosiasia, että rakkaan ihmisen kuolemaa ei voi parantaa eikä surevan kohtaamaa tuskaa tehdä pienemmäksi. 

 • Surua ei ymmärretä. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä myös surevaa tukevat kohtaamiset lisääntyvät. 

 • Auttaja yrittää tietoisesti tai tiedostamattaan suojella itseään. Tapahtunut kuolema on niin järkyttävä, että sitä ei haluta ajatella, ja suru on niin suuri, ettei siihen haluta eläytyä. Useimmat ihmiset välttelevät ahdistaville asioille altistumista, mikä on täysin luonnollista. Ammattilaisen ottama etäisyys näyttäytyy surevalle välinpitämättömyytenä. 

 • Resursseja ei ole tarpeeksi. Monet organisaatiot toimivat liian vähillä resursseja, eikä kiireetöntä, empaattista kohtaamista asiakkaan kanssa välttämättä nähdä osana ammattilaisen perustoimenkuvaa. 

Surevan kohtaaminen -hankkeen grafiikkaa.

Mikä auttaisi parantamaan surevan kohtaamista?

On luonnollista haluta auttaa surevaa yrittämällä tehdä hänen suruaan pienemmäksi sanoilla tai hoitotoimenpiteillä. Yritykset saattavat kuitenkin loukata surevaa, jolla on oikeus pahaan oloon ja heikkouteen. Odotukset toimintakyvyn nopeasta palautumisesta voivat olla surevalle haitallisia. Surevan auttamisen keskiössä tulisi olla surevan omat halut ja tarpeet. Tärkeintä on, että sureva itse kokee elämänsä merkitykselliseksi!

 • Tieto lisää ymmärrystä. Tutustu suruun täällä.

 • Ammattilaisen oman suru- ja kuolemasuhteen käsittely ja selkeyttäminen. On tärkeää käsitellä omia tunteita ja työssä vastaan tulleita tilanteita kokeneen asiantuntijan kanssa esimerkiksi työnohjauksessa.

 • Oman työyhteisön tuki ja itsestä huolehtiminen. On helpompaa auttaa muita, kun itsellä on hyvä olla. Muiden esimerkki, vertaistuki ja käytännön kokemus auttavat ammattilaista kehittymään paremmaksi.

 • Organisaation sisäiset asenteet. Surevan empaattinen kohtaaminen ja jatkoavun piiriin ohjaaminen tulisi nähdä erottamattomana osana surevaa auttavan ammattilaisen perustyönkuvaa.