SUREVAN KOHTAAMINEN -HANKKEEN MOODLE-ALUSTAN TIETOSUOJASELOSTE

Surevan kohtaaminen -hankkeen Moodle-alustalla toteutetaan osa hankkeen kokemusasiantuntijoiden koulutuksesta. Alusta toimii Moodle Cloud -palvelun palvelimilla. Tietoa Moodle Cloudin yksityisyydensuojaan liittyvistä käytännöistä löydät täältä.

Hankkeen oikeus käsitellä koulutukseen osallistujien yhteystietoja perustuu yhteiseen sopimukseen (tietosuoja-asetus 6.1 b ).

1. Mitä hen­ki­lö­tie­to­ja Moodlessa käsitellään?

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • käyttäjätunnus
  • käyttäjälle järjestelmään määritellyt käyttöoikeudet
  • loki kurssialueella tapahtuvasta toiminnasta kahdentoista kuukauden ajalta.

Koulutuksen järjestäjä luo kullekin käyttäjälle tunnukset sen jälkeen, kun koulutukseen osallistumisesta on sovittu.

2. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot Moodleen rekisteröimistä varten on saatu rekisteröidyiltä itseltään kokemusasiantuntijakoulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

3. Ke­nel­lä on pää­sy hen­ki­lö­tie­toi­hi­n Moodlessa?

Hankkeen työntekijät sekä mahdolliset muut koulutuksen ohjaajat/opettajat voivat tarkastella koulutukseen osallistuvien käyttäjien tietoja. Järjestelmänvalvojina toimivat hankkeen työntekijät näkevät kaikkien käyttäjien tiedot.

4. Siir­re­tään­kö hen­ki­lö­tie­to­ja­ EU/ETA alu­een ul­ko­puo­lelle ja kuin­ka tie­don­siir­rot on suo­jat­tu?

Surevan kohtaaminen -hanke ei koskaan luovuta henkilötietoja millekään hankkeen ulkopuolisille tahoille. Moodle Cloud -palvelu saattaa käsitellä ja luovuttaa Moodlen käyttäjätietoja erilaisten palvelujen, esimerkiksi videoneuvottelujen järjestämisen mahdollistamiseksi. Moodle Cloud -palvelun yksityisyydensuojaan liittyvistä käytännöistä voi lukea täällä.

5. Kuin­ka kau­an hen­ki­lö­tie­to­ja­ kä­si­tel­lään ja ar­kis­toi­daan­ko tie­dot?

Henkilötietoja käsitellään kurssin koulutuksen ajan. Käyttäjätunnukset jäävät voimaan mahdollista jatkokoulutusta ja muuta Moodlessa tapahtuvaa ohjausta/kommunikaatiota varten. Tiedot poistetaan, jos käyttäjä lakkaa toimimasta kokemusasiantuntijana.

6. Mil­lai­sia oi­keuk­sia Moodlen käyttäjillä on?

Moodlen käyttäjillä on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen.

Kirjautuneet Moodle-käyttäjät voivat tarkastella ja korjata tietojaan omassa profiilissaan. Ole tarvittaessa yhteydessä hankkeen projektipäällikkö Anne Viitalaan (anne.viitala@surevankohtaaminen.fi), mikäli tarvitset apua tai haluat kokonaan poistaa käyttäjätunnuksesi.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikilla käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjä voi käsitellä ja nähdä ainoastaan omansa ja niiden henkilöiden tiedot, joita hänen on opiskelunsa tai työtehtäviensä vuoksi tarpeen käsitellä.

Käyttäjätunnuksia hallinnoivat hankkeen Moodle-alustan järjestelmänvalvojina toimivat työntekijät, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Työntekijöiden laitteet on asianmukaisesti suojattu salasanoilla ja palomuureilla.

8. Yh­teys­tie­dot

Rekisterinpitäjä on Surevan kohtaaminen -hanke, joka hallinnoi kokemusasiantuntijoiden koulutukseen käytettävää Moodle-alustaa. Hankkeen projektipäällikkö on Anne Viitala (anne.viitala@surevankohtaaminen.fi, 050 567 0352).


Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 5.3.2019 alkaen.