Surevan kohtaaminen -toiminta ja sitä edeltänyt Surevan kohtaaminen -hanke on jo viiden vuoden ajan kouluttanut kokemusasiantuntijoita ja välittänyt kokemuspuheenvuoroja erilaisille tahoille, jotka työssään tai toiminnassaan kohtaavat läheisensä menettäneitä. Surevan kohtaaminen -toiminnan kokemusasiantuntijat ovat kaikki Surujärjestöjen jäseniä, joilla on kokemus lapsen menetyksestä, puolison menetyksestä tai läheisen menetyksestä itsemurhan tai henkirikoksen kautta. 

Jokaisen kokemuspuheenvuoron jälkeen kuulijoilta kerätään palautetta puheenvuorosta. Kuulijoiden antama palaute on todella myönteistä. Kuulijat kokevat puheenvuorot merkityksellisinä ja arvostavat kokemusasiantuntijoiden rohkeutta kertoa kipeistä kokemuksista.

Tutkimus kokemuspuheenvuorojen palautteista

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Terveystieteiden yksikössä tutkittiin Surevan kohtaaminen -hankkeen aikana, vuosina 2020–2021, pidettyjen kokemuspuheenvuorojen palautteita.

Hoitotiede lehdessä (2024, 36 (1), 18–33) julkaistiin artikkeli tutkimuksesta: Ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien kokemuksia läheisensä menettäneiden kokemusasiantuntijoiden pitämistä puheenvuoroista. Artikkelin kirjoittajina toimivat TtT, dosentti, yliopistonlehtori Anna Liisa Aho ja TtM, päätoiminen tuntiopettaja Sirja Seppänen.

Tutkimuksessa selvitettiin ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien kokemuksia kokemuspuheenvuoroista. Tutkimusaineisto koostui 586 palautteesta, jotka kerättiin kokemuspuheenvuoron kuulleilta ammattilaisilta ja ammattiin opiskelevilta kokemuspuheenvuorojen jälkeen. Puheenvuoroja pidettiin muun muassa sairaaloissa, kriisikeskuksissa ja oppilaitoksissa niin etäyhteydellä kuin paikan päällä. Palautteista 79 % on opiskelijoiden antamia. Aineistona käytetyt palautteet on kerätty vuosina 2020–2021.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään muun muassa: millaista tietoa surevia työssään kohtaavat ammattilaiset ja opiskelijat saavat läheisensä menettäneen kokemusasiantuntijan puheenvuorosta, minkälainen merkitys läheisensä menettäneen kokemusasiantuntijan puheenvuorolla koetaan olevan surevia työssään kohtaavien ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien toimintaan surevien kanssa sekä millaista on surevia työssään kohtaavien ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien antama palaute läheisensä menettäneen kokemusasiantuntijan puheenvuorosta.

Puheenvuorot toivat tietoa ja ymmärrystä

Ahon ja Seppäsen tekemästä artikkelista käy ilmi, että yksi kokemuspuheenvuorojen tärkeä merkitys on tiedon välittyminen kuulijoille. Kuulijat saivat kokemuspuheenvuorosta tietoa muun muassa surevien palveluista, surevan kohtaamisesta, surusta ja kuolemasta.

Yksi keskeinen asia, josta kuulijat saivat puheenvuorojen myötä tietoa, oli surevan auttamisprosessi. Puheenvuorot lisäsivät ymmärrystä palveluista, jotka olivat olleet sureville hyödyksi ja antoivat tietoa palveluista, joihin on haastavaa päästä. Lisäksi kuulijat saivat tietoa surun kokemuksesta. He saivat tietoa sureville tärkeistä asioista ja miten he voisivat kohtaamisissa huomioida näitä asioita, kun työskentelevät surevien kanssa.

Tuloksista selviää, että he saivat tietoa myös kuolinviestin viemiseen liittyvistä asioista. Kuulijat ymmärsivät kokemuspuheenvuoron jälkeen empaattisuuden merkityksen kuolinviestiä vietäessä. Puheenvuoro auttoi heitä ymmärtämään, että kuolinviestin viemiseen liittyy paljon muutakin kuin vain tieto kuolemasta – viesti muuttaa läheisensä menettäneen elämän kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää: Kuolinviestin vieminen

Puheenvuorot vaikuttavat ammattilaisten toimintatapoihin tulevaisuudessa

Sen lisäksi, että ammattilaiset ja opiskelijat saivat kokemuspuheenvuoroista tärkeää tietoa, niillä uskottiin olevan konkreettisia myönteisiä vaikutuksia ammattilaisten ja opiskelijoiden toimintaan surevien kanssa. Kuulijat kokivat, että kokemuspuheenvuoron myötä heidän valmiutensa, toimintatapansa, tunneherkkyytensä sekä hoidollinen vuorovaikutuksensa kehittyivät surevan auttamisprosessissa.

Puheenvuorojen jälkeen kuulijat pystyivät reflektoimaan omaa työskentelyään paremmin ja nimeämään henkilökohtaisia kehittämiskohteitaan. Ammattilaiset ja opiskelijat kokivat, että he saivat puheenvuoroista lisää rohkeutta ja varmuutta surevan kohtaamiseen.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että puheenvuoroilla oli myös yksilöitä pidemmälle ulottuvia vaikutuksia. Monet ammattilaiset ja opiskelijat kertoivat, että he aikovat tehdä konkreettisista organisaatiotason muutoksista surevan tukemiseen kokemuspuheenvuoron perusteella.

Lue lisää: Tietoa surevan kohtaamisesta

Taulukko puheenvuorojen merkityksistä

Puheenvuoro motivoi huolehtimaan surevasta

Tiedon välityksen ja valmiuksien parantamisen lisäksi kokemuspuheenvuorot motivoivat kuulijoita huolehtimaan surevasta. Ammattilaiset oivalsivat kokemuspuheenvuoron myötä, että he eivät halua jättää surevaa yksin. He ilmaisivat, että he haluavat huolehtia, että sureva saa läheisen tai ammattilaisen tukea, kun sureva sitä tarvitsee. Palautteiden perusteella ammattilaiset ja opiskelijat aikoivat aiempaa enemmän huolehtia siitä, että he ottavat yhteyttä sureviin myös sairaalassaolon jälkeen.

Puheenvuoroja kannattaa hyödyntää aiempaa enemmän

Ahon ja Seppäsen kirjoittamasta artikkelista selviää, että ammattilaiset ja opiskelijat olivat pääosin erittäin tyytyväisiä kuulemiinsa kokemuspuheenvuoroihin. Puheenvuoroja kuvailtiin muu muassa erinomaisiksi ja onnistuneiksi. Palautteissa annetuissa kehitysehdotuksissa toivottiinkin lisää samankaltaisia puheenvuoroja. Aho ja Seppänen toteavatkin, että kokemuspuheenvuorojen ammatillinen hyöty on suuri ja tästä syystä puheenvuoroja tulisi entistä vahvemmin tarjota terveydenhuollon koulutuksissa ja oppilaitoksissa.

Lue lisää: Tilaa kokemuspuheenvuoro

Lähde: Aho, Anna Liisa, Seppänen, Sirja. 2024. ”Ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien kokemuksia läheisensä menettäneiden kokemusasiantuntijoiden pitämistä puheenvuoroista.” Hoitotiede 2024 36 (1): 18–33.