Sateenkaareviin ihmissuhteisiin liittyviin menetyksiin kytkeytyvän surevan kohtaamisessa surevan kuunteleminen korostuu. Ammattilaisen tehtävänä on kohtaamisissa riisua omat ennakkoluulonsa ja pysähtyä kuuntelemaan, mitä ja miten sateenkaareva sureva surustaan kertoo. 

Vaikka jokainen sureva on yksilö ja siten myös jokainen suru omanlaisensa, on ammattilaisen syytä tiedostaa surevan taustasta mahdollisesti kumpuavat vaikutukset suruun. Sateenkaariväestöön kuuluvan surevan kohtaamisessa merkittävää on erityisesti kuunteleminen, sillä ilman sitä voi kohtaaminen lähteä helposti ennakkoluulojen ja -oletusten vuoksi väärille urille.

– Ammattilaisen on pysähdyttävä surevan kohdatessaan miettimään omia normatiivisia oletuksiaan ja haastamaan niitä. On tärkeää muistaa erilaisten suhteiden mahdollisuus, eikä automaattisesti olettaa esimerkiksi surevan leskinaisen surevan menetettyä aviomiestään, kuolemaa ja läheisen menetystä osana sateenkaariväestön elämää väitöskirjassaan tutkinut Varpu Alasuutari korostaa.

Kun ammattilainen pysähtyy surevan edessä ja antaa hänelle mahdollisuuden kertoa ja puhua asioista omilla ilmaisuillaan, osoittaa hän kunnioittavansa surevan kohtaamaa surua. Neutraalit ilmaisut tukevat kunnioittavaa kohtaamista. Ammattilaisen oma viestinnän mukauttaminen surevan viestintään toimii useimmissa tilanteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ammattilainen käyttää asioista samoja sanoja kuin sureva, eikä esimerkiksi korosta sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista, mikäli se ei ole olennaista.

Äänioikeudettoman surun tunteet mahdollisia

Sateenkaariväestöön kuuluva sureva saattaa kokea epäoikeutettua surua, jos hän ei saa tai voi ilmaista suruaan avoimesti tai jää surussaan ilman sosiaalista tukea. Epäoikeutettu suru voi aiheutua tilanteissa, jossa surevan merkityksellistä kiintymyssuhdetta menetettyyn läheiseen ei tunnisteta. Esimerkiksi tilanteissa, joissa sateenkaareva sureva suree samaa sukupuolta olevaa kumppaniaan, mutta hänet kohtaava ammattilainen ei osoita kyseisen suhteen hyväksyntää, voi sureva kokea epäoikeutettua surua.

Tutkija Varpu Alasuutari tutki väitöskirjassaan kuolemaa ja läheisen menetystä osana sateenkaariväestön elämää.

Haasteita sateenkaarevan surevan suremiseen voi aiheuttaa myös vähemmistöstressi, joka kumpuaa ympäröivän yhteiskunnan oletuksista, toiseuden kokemuksista sekä aiemmista syrjinnän kokemuksista tai syrjinnän pelosta. Vähemmistöön kuuluva sureva saattaa pelätä, ettei häntä hyväksytä, mikä voi johtaa esimerkiksi surevien tukipalveluiden välttelyyn.

Myös kaapista tuleminen voi kuormittaa surussa.

– Aina kun kohdataan uusia ihmisiä, normatiiviset oletukset ohjaavat ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla. Näin ollen myös sellaiset ihmiset, jotka ovat eläneet ulkona kaapista, joutuvat ammattilaisia kohdatessaan tilanteeseen, jossa joutuvat uudelleen selittämään tilannettaan papille, vakuutusvirkailijalle ja muille ammattilaisille. Se tuo surun keskelle ylimääräisen pohdittavan asian, Alasuutari selvittää.

Kaapista tuleminen onkin Alasuutarin mukaan jatkuva prosessi. Sureva saattaa joutua käsittelemään asiaa myös esimerkiksi hautajaisissa, mikäli paikalla on ihmisiä, jotka eivät ole tietoisia surevan ja menetetyn läheisen suhteesta tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan surevan sukupuolenkorjausprosessista.

Perhe voi olla myös ei-biologinen

Sateenkaariväestön suremiseen liittyy vahvasti valitun perheen käsite, joka tarkoittaa ihmisen itse itselleen kokoamaa läheistä ihmisjoukkoa, johon hänellä ei välttämättä ole biologista tai lain silmissä tunnistettua suhdetta, mutta joka koetaan itselle läheisenä perheenä. Monelle sateenkaariväestön edustajalle esimerkiksi ystävät voivat olla läheisempiä kuin biologiset sukulaiset. Surevan kohtaamisen onnistumiseksi ammattilaisen onkin tiedostettava, että surra voi myös ei-biologisen läheisen menettämistä, eikä ihmisen oikeutta surra itselleen läheisen ihmisen menetystä saa missään tapauksessa vähätellä.

– Usein oletetaan, että biologinen perhe on erityisen läheinen ja siten siihen liittyviä menetyksiä pidetään erityisen satuttavina. Mutta voi olla, että sureva on esimerkiksi erkaantunut biologisesta perheestään, jolloin menetys voi näyttäytyä erilaisena ja surukin voi herättää tässä tapauksessa erilaisia tunteita. Sureva sateenkaari-ihminen voi tällöin esimerkiksi surra myös sitä, että kokee joidenkin asioiden jääneen selvittämättä, Alasuutari lisää.

Alasuutari suosittelee surevia kohtaavia ammattilaisia kouluttautumaan ja hankkimaan tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, jotta kohtaamiset onnistuisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Muun muassa Seta ja muut sateenkaari-ihmisten asioita käsittelevät järjestöt tarjoavat runsaasti tietoa, josta on ammattilaiselle hyötyä. Tiedon kerryttäminen helpottaa ammattilaisen työtä ja sitä kautta surevan onnistunutta kohtaamista.

Surevan kohtaaminen -hankkeen kuvitusta: kohtaa sureva yksilönä

Vinkkejä kohtaamisiin (Lähde: Monimuotoiset perheet)

  • Tiedosta omat ennakkoluulosi ja uskalla kuulla erilaisuutta.

  • Anna tilaa olla kokonainen tai tulla kaapista.

  • Kiinnitä huomiota kysymysten avoimuuteen. Toisen puheesta voi poimia sanat, joilla hän itse kuvailee itseään ja perhettään.

  • Anna surevan itse määritellä itsensä

  • Kysy suoraan. Älä pelkää mokaamista. Jos sanot hassusti, voit pyytää anteeksi.